Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 december 2019

D66 wil liberale winkeltijdenverordening

Bijdrage D66 door raadslid Rogier van ’t Land

Geachte voorzitter,
Voor ons ligt een voorstel voor een gewijzigde verordening winkeltijden gemeente Westerkwartier. Ik zal er duidelijk over zijn. Zoals ik ook zeven weken geleden in deze raadszaal opmerkte: deze verordening is een zeer ongemakkelijke omgangsregeling waar winkeliers in onze gemeente het met dit college helaas mee moeten doen.

De reparatie die, naar aanleiding van de motie destijds, nu voorligt is in onze ogen slechts een hele kleine verbetering. Van zeer ongemakkelijk naar nog steeds erg ongemakkelijk. Tevens liggen vanuit Groen Links en de VVD twee amendementen voor om deze zondagse omgangsregeling van erg ongemakkelijk naar nog steeds best ongemakkelijk te helpen.

Ja, natuurlijk steunen wij elke verbetering die behaald kan worden, maar laten we wel zijn: dit is eigenlijk kruimelwerk in de goede richting!

D66 Westerkwartier staat voor een echt liberaal winkeltijdenbeleid waarbij winkeliers zélf kunnen besluiten of ze op zon- en feestdagen open willen. Onze inwoners kunnen nu al voor zichzelf besluiten wanneer ze naar de winkel willen gaan, helaas niet altijd in onze gemeente. ‘The times, they are a changing’, dat is niet nieuw, alleen gaat dat tegenwoordig in een nog veel rapper tempo, zeker voor winkeliers, en ik weet niet of u zich dat allen voldoende beseft.

D66 wil onze Westerkwartierse winkeliers een eerlijke kans geven in een tijd dat internet de grootste kans maar ook concurrent is, in een tijd dat het grootwinkelbedrijf steeds bredere assortimenten voeren die meer en meer overlappen met speciaalzaken, en in een tijd dat vele inwoners niet meer begrijpen dat een coalitie hier niet op wil acteren.

Na signalen vanuit onder andere Leek, maar vandaag ook uit Grootegast, hebben wij gemeend met een amendement te moeten komen, waarin wij de facto de winkeltijden aan de winkeliers laten. Wij gaan er vanuit de onze ondernemers hier verstandig mee om zullen gaan.
Een aantal ondernemers hebben aangegeven het komende jaar deze omgangsregeling lijdzaam te ondergaan, maar dat er voor 2021 écht wat anders moet liggen.

En dat ‘anders’ is als het aan ons ligt een echt liberale winkeltijdenverordening. Echter waarom wachten en deze exercitie over driekwart jaar nog een keer dezelfde discussie te voeren? Laten we het in 1 keer goed doen, dan hebben we het voor eens en altijd geregeld.

Wij, D66 Westerkwartier, steunen onze ondernemers en zullen er actief aan werken om deze vrije openstelling voor elkaar te krijgen en de coalitie uit de verleden tijd naar het hier en nu te helpen, zodat we samen met onze inwoners en ondernemers aan een ondernemend Westerkwartier kunnen werken.

AMENDEMENT

De raad van de gemeente Westerkwartier;

 

in vergadering bijeen op 11 december 2019,

constaterende dat:

 • conform artikel 3.1 van de winkeltijdenwet is de gemeenteraad bevoegd een vrijstelling te verlenen op de tijden waarop winkels geopend zijn;
 • winkels in Westerkwartier met het voorliggende raadsvoorstel nog steeds beperkt geopend mogen zijn;
 • de winkeltijdenwet ruimte biedt aan gemeenteraden om lokaal zelf de bandbreedte voor openingstijden van winkels te bepalen,

overwegende dat:

 • Westerkwartier een gunstig vestigingsklimaat moet bieden voor haar ondernemers;
 • ondernemers de mogelijkheid moeten hebben hun winkel te openen op tijden waarop zij dit wenselijk achten;
 • consumenten tegenwoordig ook buiten de huidige tijden willen winkelen;
 • verplichte sluitingstijden concurrentievervalsend zijn ten opzichte van internetwinkels die altijd geopend zijn;
 • in het raadsprogramma de nadrukkelijke wens is uitgesproken om inwoners te laten participeren en om de regeldruk te verminderen;
 • een rapport van Detailhandel Nederland (april 2017) de oproep doet tot verruiming van de winkeltijdenwet,

stelt voor de Wijziging van de Verordening winkeltijden gemeente Westerkwartier 2019 als volgt te wijzigen:

 • het laten vervallen van de Artikelen I tot en met IV

en deze te vervangen door:

 • Artikel I
  Artikelen 6 tot en met 21 worden geschrapt.

 Artikel II

Artikel 5 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
Artikel 5 Algehele Vrijstelling
Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, b en c, van de wet vervatte verboden geldt een algehele vrijstelling.

 • Artikel III

Deze wijziging van de Verordening winkeltijden gemeente Westerkwartier 2019 treedt inwerking op de eerste dag na de bekendmaking ervan, dit met uitzondering van de wijziging opgenomen in artikel I van dit besluit, welke wijziging op 1 januari 2020 in werking treedt.

D66 Westerkwartier,  Rogier van ‘t Land