Steun ons en help Nederland vooruit

Drie decentralisaties

Transitie AWBZ naar de Wmo

D66 staat voor:
Versterking van de algemene voorzieningen: kleine (private) en lokale of wijkgebonden woon- en zorginitiatieven.
Een centrale rol voor de wijkverpleegkundige (“regisseur”).
Aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers.
Een goed georganiseerd professioneel vangnet.
Een onafhankelijk meldpunt voor zorg gerelateerde klachten.

Jeugdzorg
D66 staat voor:

  • Eigen kracht van ouders en het kind als uitgangspunt, ondersteund door professionals.
  • Investeren door de gemeente in vroege signalering van problemen en preventie.
  • Een belangrijke rol voor het Centrum voor Jeugd en Gezin.
  • Investeren in passend onderwijs.
  • D66 wil dat de taken jeugdzorg en onderwijs onder één wethouder vallen, omdat de taken sterk met elkaar verbonden zijn.

Participatie
D66 staat voor:

  • Aan de slag blijven, ook als dat via vrijwilligerswerk is.
  • De gemeente biedt maatwerk in het begeleiden naar werk.
  • Sterke samenwerking tussen de gemeente en werkgevers.
  • Eigen kracht van mensen, maar goede begeleiding voor mensen die niet op eigen kracht voort kunnen.
  • Gemeenten hebben lokaal een verantwoordelijkheid voor sociale werkplaatsen en ‘beschermde werkplekken’.

De aangekondigde bezuinigingen en hervormingen scheppen kansen om de zorg toekomstbestendiger en menselijker te maken. Maar de veranderingen zullen ook pijn doen. Een zorgstelsel dat niet is gebaseerd op rechten en plichten maar op verbondenheid en betrokkenheid voelt als verbetering maar het opgeven van verworven rechten voelt voor de betrokkenen ook als verlies.
Omdat de hier genoemde hervormingen ingrijpend zijn en de komende jaren nog volop de aandacht zullen vergen is continue waakzaamheid geboden en dit moet zijn weg vinden in verordeningen, gemeentelijk beleid en toezicht.
Er is veel te doen. Een zorgstelsel dat bouwt en vertrouwt op de eigen kracht van mensen, is toekomstbestendig.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018