Steun ons en help Nederland vooruit

Eigen kracht – kernen

Als inwoners van de gemeente Zuidhorn hebben we de overheid nodig. De gemeente voert tal van taken uit, zo geeft ze officiële documenten uit, verstrekt uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien. Is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen, maakt bestemmingsplannen, legt straten, wegen voetpaden en fietsroutes aan en zorgt dat ze onderhouden worden, enz. enz. enz.
De gemeente krijgt daarvoor bijdragen van het Rijk (uitkering uit het Gemeentefonds), daarnaast heft zij belastingen en leges. We mogen dan ook verwachten dat er doelgericht en efficiënt wordt omgegaan met die financiële middelen. De huidige tijd kent veel onzekerheden. Veranderingen treden vaak onverwacht op. D66 is van mening dat inwoners van de gemeente daarom een defensieve financiële lijn mogen verwachten en terughoudendheid bij de vaststelling van de financiële uitgangspunten. D66 is een tegenstander van het dekken van gemeentelijke tekorten door middel van een verhoging van belastingen zoals OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht.
D66 staat voor:

  • Het gemeentelijk apparaat legt zichzelf een norm voor de maximale jaarlijkse verhoging van de gemeentelijke lasten.
  • Uitgangspunt bij leges, dat deze kostendekkend moeten zijn;
  • De gemeente toont financiële soberheid, zonder een grijze muis te worden.
  • Daar waar gebrek aan financiële ruimte direct ingrijpt op het voorzieningenniveau van de inwoners, worden zij in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken. D66 gaat uit van eigen kracht van mensen, de gemeente moet daar dan wel zo goed mogelijk op inspelen!

De lokale overheid heeft een dienende rol in de samenleving en zou zich ook zo moeten opstellen. D66 vindt dat de burger centraal moet staan: de overheid is er voor de burger en niet andersom! D66 wil dat de gemeente kritischer naar zichzelf kijkt. Regels zijn er niet om het de overheid makkelijker te maken, maar juist om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.
D66 staat voor:

  • Minder regeldruk en bij het aanvragen van een vergunning: ‘Geen bericht is goed bericht’.
  • Een gemeente die continu haar verordeningen tegen het licht houdt en gedateerde of elkaar tegensprekende regelgeving aanpast of intrekt.
  • Een coalitieakkoord op hoofdlijnen als uitgangspunt in plaats van een dichtgetimmerd akkoord dat zowel collegepartijen als oppositie tot slaafse volger maakt of volledig buitenspel zet.
  • Een gemeenteraad, die naast de vaststelling van de kaders en de controle van het college, haar werkzaamheden zodanig organiseert dat er sprake is van debat op hoofdlijnen, duidelijke keuzes, levendig onderling debat en het gebruik van eigentijdse presentatiemiddelen. Een maximale vergadertijd van 3 uren, die dwingt tot keuzes en efficiënt en effectief vergaderen.
  • Bewezen deskundigheid, vaardigheden en ervaring bij het benoemen van wethouders en burgemeesters als het belangrijkste criterium en niet de partijpolitieke achtergrond.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018