Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwe taken voor de gemeente

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Gemeenten zitten het dichtst bij de inwoners en kunnen deze zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper leveren.

Gemeenten krijgen er de komende jaren belangrijke taken bij of de huidige taken worden uitgebreid. Het gaat om:

  • de transitie AWBZ naar de Wmo
  • de participatiewet
  • de transitie Jeugdzorg

Het kabinet gaat de huidige AWBZ (algemene wet bijzondere ziekenkosten) ingrijpend hervormen. Alleen de zwaarste, langdurige zorg wordt dan nog vergoed uit de AWBZ. Lichtere vormen van AWBZ-zorg hevelt het Rijk over naar gemeenten. De gemeente krijgt hiermee taken op het terrein van de lichtere langdurige zorg, de jeugdzorg en de participatie: verantwoordelijkheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vormt voor de gemeente een grote uitdaging.

Onze veranderende samenleving speelt ook een belangrijke rol. We groeien toe naar een participatiesamenleving waarin burgers, professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en gemeente samenwerken. D66 vindt dat gemeenschapsvorming de basis is om de energie te benutten die aanwezig is in onze buurten, wijken en dorpen, bij de burgers dus.
We richten onze gezamenlijke inspanningen op het versterken van de kracht van mensen, zodat zij zelf mede regie kunnen nemen over hun leven en dat anderen hen daarbij (zo nodig) kunnen helpen.

Er is een omslag nodig om het gat tussen vraag en aanbod in de zorg te dichten en de kosten van de zorg beheersbaar te houden. Die omslag kunnen we bereiken door de zelfredzaamheid van inwoners binnen hun eigen sociale netwerk te versterken. Daarbij kunnen professionele organisaties een belangrijke rol spelen, samenwerkend binnen de lokale zorg- en ondersteuningsnetwerken. Daarnaast kan de inzet van innovatieve en arbeidsbesparende technologie binnen die samenwerkingsverbanden een belangrijke bijdrage leveren.

D66 herkent in deze veranderingen een goed moment om bestaande problemen aan te pakken en te werken aan een toekomstbestendige zorg in alle gemeenten. Een moment om betere zorg
te realiseren door meer maatwerk, minder bureaucratie en nieuwe manieren van het invullen van deze taken op lokaal niveau. Daarom is D66 op hoofdlijnen voorstander van deze decentralisaties.

D66 wil zorg van goede kwaliteit, die voor iedereen toegankelijk blijft. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid dient hierbij op de voorgrond te staan, want mede daardoor kan de stijging van de zorgkosten afgeremd worden.

Voor D66 staat de zorgvrager centraal. Wij willen met mensen praten i.p.v. over mensen; dit gesprek wordt wat D66 betreft gevoerd door de zorgcoördinator van de gemeente. De gemeente is namelijk de bestuurslaag die het dichtst bij de burger staat. Met een zorgcoördinator kan de gemeente de mensen snel (met een korte communicatielijn) maatwerk leveren dat aansluit bij de specifieke zorgbehoefte.

D66 ziet de verbinding tussen de drie decentralisaties als essentieel om het uitvoeren van beleid op lokaal niveau tot een succes te maken.(bijvoorbeeld bij multiprobleem-gezinnen).
Door één intakegesprek met één aanspreekpunt/regisseur in plaats van tien hulpverleners kan de inwoner beter en adequater worden geholpen.
D66 wil dat de voortgang van de verschillende decentralisaties op gemeentelijk niveau met name op uitvoeringniveau goed in de gaten wordt gehouden. Mensen mogen niet tussen wal en schip vallen!

Met de decentralisaties komt er een omvangrijk en complex takenpakket op de gemeenten af. Dit vraagt om een professionaliseringsslag en een versterking van de bestuurskracht bij ambtelijke diensten, bestuurders en gemeenteraadsleden. D66 vindt dat medewerkers goed moeten zijn toegerust om hun nieuwe taken te gaan vervullen. De partij is hiermee voorstander van schaalvergroting door herindeling.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018